Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rudziniec.naszops.pl Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą
w Pławniowicach

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Termin, m.termin@opsrudziniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-4281-611. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach ulokowana jest
w Pławniowicach ul. Gliwicka 50 44-171 Pławniowice. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Wejście do budynku jest również przystosowane dla osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim – podjazd wraz z barierką.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach znajduje się platforma schodowa umożliwiająca dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo do budynku. Dodatkowo obsługa interesantów odbywa się na parterze. W budynku znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku Ośrodka mają prawo wstępu interesanci z psami asystującymi.

Na terenie budynków Ośrodka nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach