Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Utworzono dnia 12.01.2021

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Informujemy, iż wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ na okres od 01.06.2021 – 31.05.2022 można składać:
- od dnia 1 lutego 2021 r. tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej
- od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach, ul. Gliwicka 50 44-171 Pławniowice

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo
- opiekunowi prawnemu dziecka, albo
- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez uwzględnienia kryterium dochodowego. Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Naprzemienna opieka
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej ( instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie przez organ świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
Jeżeli we wniosku wskazany został adres poczty elektronicznej to informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację może odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach