Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM RODZINA 500+

Czcionka:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadzono świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) z terenu gminy Rudziniec składać należy w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej. Prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkami wskazanymi w ustawie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, natomiast za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł

 • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

 1. na drugie i następnie dziecko/dzieciniezależnie od dochodu rodziny

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Ustalając dochód rodziny w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. rokiem bazowym jest rok 2014.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,

 • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

 • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

 

Informacje dotyczące programu rodzina 500+ można uzyskać pod nr telefonu:

(32) 4000-777

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5