Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

ASYSTENT RODZINY

Asystent rodziny to osoba wspierająca rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.

Beneficjentami formy wsparcia asystenta rodziny powinny być rodziny z problemami; bezradnością w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, w których występuje długotrwałe bezrobocie; niewydolność w wprowadzeniu gospodarstwa domowego; rodziny niepełne i zagrożone odebraniem dzieci z domu rodzinnego, które gotowe są do zmian w swoim życiu, myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, by środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Usługa asystenta rodziny skierowana jest także do rodzin naturalnych, w których istnieje możliwość powrotu dziecka do rodziny z pieczy zastępczej, w której zostało umieszczone orzeczeniem Sądu.

Asystent rodziny jest przydzielany na wniosek  pracownika socjalnego po sporządzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny.

Bądź na podstawie postanowienia Sądu o współpracy rodziny z asystentem.

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U 2019 poz.1111)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.

ul. Gliwicka 50
44-171 Pławniowice
Tel. 32-4000-773, 32-4000-775, 32-4000-776, 32-4000-779

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach