Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia w okresie zasiłkowym 2023/2024 z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209zł.
W przypadku  gdy  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę  w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  przysługującego  danej  osobie  uprawnionej  w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu   alimentacyjnego  przysługuje  w wysokości  różnicy  między  kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą,  o którą  został  przekroczony  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę w rodzinie.
W przypadku  gdy  wysokość  świadczenia   z funduszu   alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.
W okresie świadczeniowym 2023/2024 trwającym od 1.10.2023 r. do 30.09.2024r. uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2022 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
2. zawarła związek małżeński.

Informacja telefoniczna: Henryk Stawiarski (32) 4000 778

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach