Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Czcionka:

Okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia w okresie zasiłkowym 2019/2020 z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł..

Świadczenia w okresie zasiłkowym 2020/2021 z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.
W przypadku  gdy  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę  w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  przysługującego  danej  osobie  uprawnionej  w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu   alimentacyjnego  przysługuje  w wysokości  różnicy  między  kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą,  o którą  został  przekroczony  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę w rodzinie.
W przypadku  gdy  wysokość  świadczenia   z funduszu   alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

W okresie świadczeniowym 2019/2020 trwającym od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2018 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021r. uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2019 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  2. zawarła związek małżeński.

Informacja telefoniczna: Henryk Stawiarski (32) 4000 778

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny