Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Zasady ogólne

ZASADY OGÓLNE
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:
- osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
- osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;
przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego do odpowiedniego rejonu
Informacja telefoniczna: (32) 4000 773 oraz (32) 4000 775

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach