Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

DODATKI MIESZKANIOWE

Informacja prawna na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib  oraz 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021r. uległy zmianie warunki ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w powodu COVID-19.
W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną*  należy spełnić następujące warunki:
- do wniosku o dodatek mieszkaniowy dołączyć podpisaną klauzulę o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (wzór podania dostępny w zakładce DODATKI MIESZKANIOWE),
- potwierdzić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego u zarządcy domu
- z uwzględnieniem wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc od którego wnioskujący wnosi o dodatek mieszkaniowy,
- dołączyć do wniosku deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy.

*Łączny okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem
5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?

1. Średni dochód na miesiąc
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
UWAGA. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych.
Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:
- wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie
- wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń

UWAGA. O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu 
Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
- 30% albo
- 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%
Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od: (dane podane w tabeli poniżej)

Tabela 1 Przedstawiająca ustawowe informacje na temat powierzchni maksymalnej przypadającej na osobę/osoby starające się o dodatek mieszkaniowy.
*w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego - osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki:
- Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.
- Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Informacja telefoniczna : Małgorzata Wiercioch (32) 4281 613


 

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach