Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Domy pomocy społecznej

PRAWO DO UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

1.Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
3. W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

TYPY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W zależności od stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osobie przysługuje prawo do zamieszkania w określonym typie domu przeznaczonym dla:

1. osób w podeszłym wieku,
2. osób przewlekle somatycznie chorych,
3. osób przewlekle psychicznie chorych,
4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6. osób niepełnosprawnych fizycznie.
7. osób uzależnionych od alkoholu.

PODSTAWA SKIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:
1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przez rodzinę i gminę. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.
Do wniosku i wywiadu dołącza się m.in.:
1. Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
2. Zgodę osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS oraz ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS.
3. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi – zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
4. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
5. W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.
6. Zaświadczenie lekarskie ( w uzasadnionych przypadkach – zaświadczenie lekarza psychiatry) potwierdzające zasadność umieszczenia osoby w DPS o określonym typie.
7. W przypadku umieszczania osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ze względu na stan zdrowia, zachodzi konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wydania postanowienia o umieszczeniu osoby bez jej zgody.

OPŁATY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:
1. osoba – mieszkaniec DPS-u,
2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u,

OPŁATĘ ZA POBYT W DPS WNOSZĄ:

1. mieszkaniec DPS, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka jednak nie więcej niż 70% tego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że: 
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W przypadku nie wywiązania się z wnoszenia opłat przez osoby wymienione powyżej, za pobyt w domu pomocy społecznej koszty zastępczo ponosi gmina. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
2. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Termin i zasady załatwiania spraw o skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

PROCEDURA
Aby osoba starająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej mogła w nim zamieszkać konieczne jest wydanie 3 decyzji administracyjnych.
1. DECYZJA O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
2. DECYZJA USTALAJĄCA ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Powyższe dwie decyzje wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach wniosku o skierowanie do DPS. .
Po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej. Wywiad ten przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Pracownik socjalny kompletuje odpowiednie dokumenty i po rozpoznaniu sytuacji wydawana jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS. 
3. DECYZJA O UMIESZCZENIU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W przypadku, gdy osobę kieruje się do domu po pomocy społecznej poza Powiatem Gliwickim decyzję o umieszczeniu wydaje starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dany DPS.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32-4000-776

Flaga Unii Europejskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Kampanii Integracja

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Logo portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Logo Urzędu Pracy w Gliwicach