Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin świetlic wakacyjnych "Pasjonatkowo"

Utworzono dnia 12.06.2018
Czcionka:

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W WAKACYJNYCH SPOTKANIACH „PASJONATKOWO”

2018

Termin realizacji projektu „Pasjonatkowo”: od 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r. wg harmonogramu

Miejsce: 17 sołectw Gminy Rudziniec wg harmonogramu

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach

Finansowanie: Zajęcia wakacyjne „Pasjonatkowo” mają charakter profilaktyczny. Całkowicie bezpłatne dla uczestników, finansowane są ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na rok 2018. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na potrzeby realizacji wakacyjnego projektu profilaktycznego „Pasjonatkowo”, dalej zwanego świetlicami.

2. Regulamin kierowany jest do dzieci i młodzieży, które w czasie trwania zajęć będą przebywać na terenie, na którym będą one prowadzone wg podanego harmonogramu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania świetlic obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.  Celem programu „Pasjonatkowo” jest:

a. propagowanie spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników, w sposób wolny od środków uzależniających, w tym również nowych technologii.

b. promocja umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, poprzez rozwój posiadanych oraz nowych umiejętności i pasji uczestników

c. integracja dzieci i młodzieży oparta na wzajemnym szacunku oraz rozwoju umiejętności społecznych.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Świetlice mają charakter otwarty i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży Gminy Rudziniec w wieku od lat 6 do 18., a wstęp na nie jest wolny. Wszystkie udostępnione atrakcje oraz drobny poczęstunek  są bezpłatne dla uczestników .
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie, gdzie odbywa się świetlica w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 3. Harmonogram zajęć podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej OPS Rudziniec oraz fun pagu na facebooku. Ze względu na mnogość atrakcji oraz warunki pogodowe, organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania na bieżąco zmian godzin w harmonogramie w poszczególnych sołectwach, szczególnie w wypadku organizowanych wycieczek. Zmiany niniejsze będą na bieżąco podawane do wiadomości uczestników w danych sołectwie.
 4.  Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia, do chwili ich rozpoczęcia oraz w drodze powrotnej, od momentu ich zakończenia lub od momentu opuszczenia zajęć przez dziecko.
 5. W sytuacji gdy stan zdrowia dziecka może mieć wpływ na jego funkcjonowanie lub bezpieczeństwo podczas zajęć (np. alergie, cukrzyca) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie osób prowadzących świetlice przed podjęciem przez dziecko uczestnictwa w nich.
 6. Zajęcia świetlicowe „Pasjonatkowo” mają charakter terenowy otwarty, uczestnictwo dziecka jest całkowicie dobrowolne i nie wymaga wyrażenia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego, za wyjątkiem udziału w wycieczkach oraz nockowych spotkaniach. Do udziału dziecka w wycieczce lub nockowym spotkaniu, obowiązkowo wymagane jest złożenie pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na ręce osób prowadzących. Brak zgody równoznaczne jest z nie ujęciem dziecka na listę uczestników. 
 7. Uczestnik (dziecko), może w każdej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach i wyjść z nich, chyba, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemny zakaz opuszczania zajęć przez dziecko.
 8. Uczestnicy zajęć świetlicowych bezwzględnie obowiązani się do stosowania się do poleceń osób je prowadzących. Nie stosujący się do poleceń, w szczególności  stwarzający niebezpieczeństwo dla innych uczestników, mogą zostać  wydaleni ze świetlicy, włącznie z zakazem wstępu na kolejne zajęcia. Do podjęcia decyzji uprawnione są osoby prowadzące świetlicę.
 9. Osoby prowadzące świetlice, nie odprowadzają dzieci do miejsca ich zamieszkania.
 10. Wizerunek osób biorących udział w świetlicach może zostać utrwalony na fotografiach lub filmie, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnictwo dziecka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na  nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/filmów za pośrednictwem dowolnego medium.
 11.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 13. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia w terenie.
 14. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niniejszego Regulaminu.
 15. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w okresie realizacji projektu „Pasjonatkowo”, tj. od 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny